Protokol 2019-2020

Protokol 2019-2020

Generalforsamling den 14. marts 2019 i Aktivitetshuset T.

Dirigent Niels Jensen, Skimmede

Konstituering bestyrelsen: Fmd. Sv. Aage K. Jørgensen

Næstfm. Marina Wijngard. Kasserer Erik Lausen
Vicekasserer Carsten Kristoffersen.

Sekretær/protokolfører
Ejgil Piil Petersen.

Bestm. Kirsten Lousdal, Grethe Preisler.                  

Suppleanter, Vivian Pihl, Agnes Saaby (nyvalgt f/1 år).

 

Kassebeholdning: 56.846 kr.                     Antal medlemmer: 271

10/1      Foredrag historiker Lone Fasmer ”Korn, mel, bagning i
-            historisk perspektiv”. 46 pers. deltog (VM håndbold).

15/1      Fornyet kopiaftale med Holbæk Kommune.

21/1      Carsten Kristoffersen repræsenterer LFFTE i et møde
-            i stigruppen under Fællesskab Tølløse.

22/1      Foreningen kontakter Lejre Kommune med forslag om
-            navne til delområderne vådområderne Tempelkrog
-            Nord. (Marup Enghave delprojekt B?).

30/1      Lejre Kommune meddeler, at foreningens forslag til
-            navngivning er lagt i sagen om kommende navngivning.

30/1      Marina Wijngaard retter henvendelse til Bente Meehan
-            Holbæk Kommune vedr. navneproblematikken for
-            vådområdet Tempelkrogen m.v.

14/2      Foredrag v/globetrotter Jan Tvernø ”Røverhistorier fra
-            alverdens støvede landeveje” 62 pers. deltog.

27/2      Årsmøde brugerrådet Aktivitetshuset Tølløse. Marina
-            Wijngaard & Carsten Kristoffersen genvalgt til
-            brugerrådet.

7/3        Marina deltager i planlægningsmøde i No 1.
-            vedr. velkomstmøde for tilflyttere den 6/6-19.

13/3      Carsten & Sv. Aage deltager i et infomøde Holbæk K.
-            vedr. brugen af den nye ”Fritidsportal”

14/3      Ordinær generalforsamling med 63 fremmødte medl.
-            John Jeppesen afgik som suppleant – ind trådte Agnes
-            Saaby som suppleant valgt for 1 år. Alle øvrige valg –
-            genvalg.

16/3      Foreningen blevet registreret på Holb. K. Fritidsportal
-            med Carsten K. og Sv. Aage J. som foreningsansvarlige
-            og Erik L. og Marina W. som foreningens offentlige
-            kontaktpersonener.

16/3      Foreningen fået besked om, at QR-koder til markering
-            af Sporet i Tølløse Skov vil blive fremsendt fra
-            Spor I Landskabet Axelborg København.

19/3      Bestyrelsen deltager sammen med Bente Meehan
-            mfl. Holbæk K., stiftsforvalter S. B. Bojesen Aastrup
-            K. ved indvielsen af nyt oplysningsskilt vedr. Hovstien

20/3      QR-koder modtaget fra Spor i Landskabet til brug
-            i Tølløse Skovs 3 indgange.

21/3      Foreningen indsendt forslag til FBL Holbæk vedr.
-            årets plakette 2019. Forslag, Jernbanevej 18F
-            Tølløse, som er flot istandsat/bevaret.

27/3      Foreningen bestiller roll-up banner 80x200 cm med
-            logo hos Produktionsskolen Svinninge.

2/4        Marina W. fratrådt brugerrådet Aktivitetshuset
-            Tølløse.

3/4        Bestyrelsen vedtog d. 21/3, at arrangementsudv.
-            kan lade ikke medlemmer deltage i udflugter m.v.
-            mod at betale et vist beløb ekstra for deltagelsen.

3/4        Foreningen har modtaget det bestilte roll-up
-            banner fra produktionsskolen Svinninge.

5-7/4     Årsmøde DLF på Haraldskær Gods ved Vejle.
-            Deltagere fra LFFTE, Vivian, Sigrid og Sv. Aage.

11/4      Sæsonafslutning foredrag. Foredragsholder
-            fhv. vicepolitikommissær Bjarne Langholm om
-            40 år i politiets tjeneste, politihundesport.
-            Opvisning ved hans politihund MESSI 60 prs. deltog

2/5        Marina og Carsten deltager i grej-trailer træf
-            Holbæk K. med kontakt til stigruppen Kr. Eskilstrup
-            om fremtidig kontakt/samarbejde. Efterfølgende
-            til møde i No 1. om planlægning af en ny bypark.

11/5      24 medlemmer deltog i et guided besøg på
-            Fugledegård ved Tissø. Godt udendørs traktement
-            i det gode vejr!

13/5      Medlemmer af foreningens bestyrelse deltager i
-            indvielsen af vådområde Tempelkrog Nord.

6/6        Informationsmøde i No1 for ny-tilflyttere. Carsten
-            og Marina deltog for foreningen med info-materiale.

8/6        Marina sender rapport til Holb. Kommune om Hov-
-            stiens pasningstilstand. Nærmest ufremkommelig -
-            ukrudt og buske m.v. skal fjernes, så stien bliver
-            gangbar inden koncerten på Aastrup Kloster d. 20/6

13/6      Byvandring Ugerløse med guide Flemming Nielsen
-            32 pers. var mødt frem i det gode vejr. Godt efter-
-            følgende traktement i Sognegården.

7/8        Sv. Aage deltager i infomøde i No. 1. vedr. afvikling
-            af Tølløse Festivalen.

15/8      Marina, Erik, Sv. Aage deltager i Axel Sejr Jensens
-            100 års fødselsdagsfest, hvor LFFTE samtidig udnævnte
-            Axel til foreningens første æresmedlem.

17/8      Lokalarkivet og foreningen deltager i Tølløse Festiva-
-            len med en plancheudstilling/salg bøger og hæfter.

30/8      Carsten og Sv. Aage repræsenterer foreningen ved et
-            åbent hus arrangement i A-huset Tølløse. Flot salg af
-            bøger og hæfter samt stor interesse for foreningen.

1/9        Vivian og Sigrid repræsenterede foreningen ved Det
-            Store Theselskab Holb. Mus. Pænt salg bøger/hæfter.

4/9        Sv. Aage repræsenterer foreningen ved tovholder
-            mødet i Aktivitetshuset Tølløse (Kirsten på ferie).

7/9        Busudflugt til Frederiksdal Gods, Den Gamle Mølle-
-            kro Horslunde, Bandholm og Maribo, 53 deltagere
-            Vejret let skyet ca. 20 grader.

19/9      Marina i mailkorrespondance med Museum Vest-
-            sjælland vedr. bevarelse af Møllerenden i Elver-
-            damsdalen.

20/9      Marina svarer FBL-Holbæk vedr. tildelingen af
-            årets plakette 2019 samt navngivningen af
-            vådområdet v/Tempelkrogen.

26/9      Medlemsblad efterår 2019 modtaget fra RFT-tryk
-            Stengårdsvej Tølløse. Ophør trykning af bladet
-            ved Midttryk Tølløse.

3/10      Marina og Carsten til møde i Tølløse Skoven med
-            Inge Jensen Holb. K. vedr. påtænkt udsætning af
-            kvæg i skoven og problematikken i den
-            forbindelse med Sporet I Landskabet Tølløse Skov”

10/10     60 pers. mødt frem i Aktivitetshuset Tølløse til
-            foredrag om den humanitære org. ”Africa Mercy”

31/10     Foreningens bestyrelse inkl. Inge-Lis Madsen
-            beslutter, at LFFTE og Tølløse Lokalarkiv ikke
-            deltager i Tølløse Festivalen 2020 m/stand.

9/11      Bestyrelsen hjælper til med at afvikle ”Arkivernes
-            Dag”. 3 nye medlemmer og et godt salg af bøger og
-            hæfter. Ca. 100  pers. mødte frem for at se gl. postkort.

14/11     Foredrag v/Kurt Frederiksen, Høng: Valmet traktor
-            ekspeditionen Nordkap t/r. 75 pers. deltog.

22/11     Holbæk K. beder om kommentarer til Tysinge –
-            Mose ny ”formidlingsskiltning” vedr. stien.

23/11     Marina, Erik, Carsten og Sv. Aage deltager i møde
-            om nyt naturplejeprojekt i Tølløse Dyrehave.

5/12      Møde i biblioteket med Holbæk K. om udformning
-            af det nye formidlingsskilt på Tysingestien. Fra
-            foreningen deltog Marina, Erik og Carsten samt
-            medlemmer af stigruppen for Kr. Eskilstrup

12/12     Julemøde ved foredragsholder Mogens Larsen,
-            Gyrstinge, Julen og alt det, der hører til