Det skete i 2021

Oktobermødet

Torsdag den 14. oktober kl. 19.30 i Aktivitetshuset


Ca. 40 deltagere


Indvandring gennem tiderne i Danmark 

Foredrag ved Ole Schramm, Vipperød.


Ole Schramm bygger på mange års erfaring som sproglærer for udlændinge og den røde tråd gennem foredraget var ønsket om at se de enkelte mennesker, og ikke bare en gruppe 'fremmede'.

Et forrygende foredrag om indvandring og flygtninge. Allerede i slutningen af 1700-tallet udtrykte A.P. Bernstorff sig meget kritisk om den holdning danskere indtog mod hvad man kaldte 'fremmede'. Citatet, der blev læst højt, virkede uhyre aktuelt.

Begrebet indvandring forudsætter en national grænse og statsborgerskab. I slutningen af 1700-tallet indførte man

Polakkaserne - nu museum

begrebet 'indfødsret'. Personer uden indfødsret kunne ikke få en stilling som tjenestemand. Både statsborgerskab og nationalitetsbegrebet er imidlertid forholdsvis nye. De blevrodfæstet i løbet af 1800-tallet med fastlæggelse af nationalstaternes grænser.

Igennem hele Danmarkshistorien har der været forskellige former for indvandring til Danmark. Når der i historien var tale om indvandring af en gruppe, så som Hernhuterne i Christiansfeldt eller Amagerbønderne, var det kongen, der gav sin tilladelse eller ligefrem rekrutterede og lokkede med gunstige vilkår og privilegier. Ellers var det op til den enkelte at vælge bopæl i Danmark og det skete ofte ret tilfældigt. F. eks. familien Panduro nedstammer fra en såret spansk soldat, der blev efterladt, da de spanske tropper trak sig tilbage. Folk kom til landet af flere forskellige årsager. Landarbejdere, håndværkere og ufaglærte, udenlandske købmænd og ikke mindst i anden halvdel af 1900-tallet fremmedarbejdere til at udføre hårdt og beskidt arbejde. Man forventede, at de rejste hjem igen.

Først med Polakloven af 1908 fastlagde man arbejdsvilkårene for de polske landarbejdere, og denne lov blev til under pres fra den galiziske regering. Den indeholdt nogle basale regler for arbejdstider og indkvartering i polakkaserner, der skulle være tørre og med tilstrækkelige vinduer, som kunne åbnes for at skaffe udluftning! Arbejdstageren skulle have kontrakt inden for otte dage efter ankomsten. Og arbejdsgiveren skulle sikre lægehjælp for syge arbejdere. Polske arbejdere kom ikke kun til Lolland-Falster. Den store kampestenslade i Bårup blev bygget af polakker, som blev vinteren over på gården og huggede kampesten til byggeriet.

Siden da er der vedtaget flere love, der skal regulere indvandringen. I 1983 kom Udlændingeloven, som oprindeligt blev betegnet som den mest liberale i Europa. Den er gradvis strammet, og betragtes nu som den mest restriktive i Europa.


Skibssætningen ved Gl. Lejre

Ledreborg

Den 11. september

14 deltagere


Turen til Ledreborg var en flot oplevelse. Rundvisningen startede i den store trappeopgang, hvor væggene fra gulv til loft er dækket med malerier. Trappen fører til beletagen, hvor man får et smukt indtryk af hvordan rigets mægtigste boede i 1700-tallet. Og det var blot sommerhuset. Selvfølgelig havde man et palæ i København.


Kirken bruges nu til katholske gudstjenester, da familen på slottet er katolsk.


Køkkenet i kælderen har været i brug til midten af 1900-tallet. 


Rundvisningen sluttede i en af sidefløjene, som oprindeligt blev bygget som orangeri. Her fik vi et glas champagne og mulighed for at sidde ned og stille flere spørgsmål. Disse lokaler kan evt. lejes til en fest el.lign.


Desværre må der ikke fotograferes indenfor. Derfor kun et billede fra slotspladsen. Her kan man bl.a. lade sig fornøje af en række tykmavede putti, som på den ene side forestiller dyderne og på den anden side lasterne. Crudelia er en lille dæmon og én af lasterne. Hun er omhyggeligt lænket!


Efter rundvisningen spiste vi frokost i Fasaneriet.


Gl. Lejre ligger meget tæt på Ledreborg. Det er fristende at forestille sig, at den første storgård ved Ledreborg er en videreførelse af kongsgården. Dvs. at der er tale om bebyggelseskontinuitet, måske helt fra bronzealderen. I parken findes en bronzealderhøj, som slægten har brugt som gravsted.

Ved Gl. Lejre fik deltagerne mulighed for at gå en tur, se på

Crudelia. En af de mange putti, der kan ses på slotspladsen. Crudelia er

en lille dæmon. (foto MAW)

skibsætningen eller gå på museet, hvor man nu kan se de mange genstande der er fundet i de forskellige faser af beboelsen. Her fik vi kaffe og en lille én til at styrke os på.

Generalforsamling 2021

Generalforsamling

Tirsdag den 15. juni, kl.19.00


 No1, Tølløsevej 1, TølløseReferatTilstede, 26 medlemmer samt 5 bestyrelsesmedlemmer, i alt 31.
 1. Stemmetællere:Kirsten Sørensen og Mogens Nilsson
 2. Dirigent:Mogens Jørgensen
 3. Formandens beretning:Blev godkendt, beretningen er på hjemmesiden og i bladet
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020: Regnskabet blev udleveret.
  Kasserer Erik Lausen gennemgik resultatet og balancen for 2020.
  Underskud kr. 8.951. Indestående i bank kr. 53.394
  Regnskabet blev godkendt efter enkelte spørgsmål fra forsamlingen.

GF i No1.

Budget blev fremlagt til orientering.


Erik Lausen takkede herefter for sine mange år i bestyrelsen.


 1. Fastsættelse af kontingent: uændret.
 2. Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag var modtaget.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer:


Marina Wijngaard genopstillede og blev valgt.


Eskild Dalsgaard Lund præsenterede sig selv og blev valgt.


Forsamlingen gav bestyrelsen fuldmagt til selvsupplering med et medlem.


 1. Valg til suppleanter: Anne Varberg, Ugerløse blev valgt for 1 år. Hanne Glæemose Engberg, Tølløse blev valgt for 2 år
 2. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år: Svend Aage Kejlskov Jørgensen blev valgt.
 3. Eventuelt: Der blev stillet mange forslag til kommende udflugter lokalt og andre steder – Bestyrelsen samler op på alle forslagene.


Marina Wijngaard takkede Erik Lausen, Vivian Pihl og Kirsten Lousdal for deres store indsats i bestyrelsen.


Marina Wijngaard takkede Erik Jensen for hjælp i arkivet.


GF blev afsluttet kl.: 20:10  


Referent                                                   Dirigent                                                 Formand

Kirsten Holm Iversen                             Mogens Jørgensen                            Marina WijngaardLokal Historisk Forening for Tølløse Egnen.Regnskab for året 2020.

 

 

Indtægter:                                                                 kr.                                kr.

Kontingent.                                                                                               36.930

Kaffesalg.                                                                                                    3.280

Salg af hæfter.                                                                                                  50

Udflugt. Deltagerbetaling.                                                                       18.700

                                                                                                                     58.960

Udgifter:

Bager og købmand                                              5.240                                     

Foredragsholder:                                                  4.400

Bladudgivelse                                                       8.673

Honorar: Formand                                                   500

               Kassereren                                                 500

Udflugt: Bus, spisning og entre.                       22.488

Personalegoder                                                        187

Konference                                                            2.600

Annoncer                                                               9.763

Rejseudgifter                                                            388

Repræsentation                                                    5.775

Kontingenter                                                          1.500

Kontorartikler                                                         2.731

Porto og gebyr                                                       1.926

Wedhotel                                                                1.240

Underskud                                                                                                    8.951       

Balance                                                                67.911                           67.911       


 


STATUS


                                                                                  kr.                                  kr.       

Egenkapital 1. januar 2020                                         

Danske Bank                                                     27.501

Danske Bank – Giro                                         32.335

                                                                            59.836

Mellemregning:

Indbetalt kontingenter for 2020                       -4.650

                                                                              55.181                           55.181

Egenkapital 31. december 2020

Danske Bank                                                      27.501                                     

Danske Bank – Giro                                          25.893                                                                   

                                                                             53.394

Underskud 2020                                                  8.951

                                                                             62.345

Mellemregning:

Indbetalt kontingenter for 2021                        -7.000

                                                                              55.345                                     

Udligning – overskud                                            -164

                                                                              55.181                           55.181

Tølløse den 31-03-2021

 

 

Signeret                                                Signeret

 

 

Erik Lausen                                          Carsten Kristoffersen                          

Kasserer                                               Vicekasserer

 

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bogføringen.

 

Regnskabet indstilles til godkendelse af generalforsamlingen.

 

Tølløse den 31-03-2021

 

 

Signeret                                                 Signeret                                                                           

Poul Andersen                                      Bruno Jensen                                            

Revisor.                                                  Revisor.                                                     

 

Byvandring i Kr. Eskilstrup

Torsdag den 10. juni.

Mødested: Spejdernes hytte i den nedlagte grusgrav.


Der var 40 deltagere.


Det er skønt at mødes igen! Torsdag den 10. juni holdt Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen sit første møde i 2021.


Under en blå himmel med hvide skyer, fuglesang og blomstrende hvidtjørn var gensynsglæden stor, da 40 medlemmer samledes ved spejdernes hytte i grusgraven ved Kr. Eskilstrup. Et medlem kunne fortælle, hvordan stedet så ud, den gang hun var barn. Der var fuldstændigt bart, da hendes far gravede grus! Og de små graner han plantede, skulle vandes, passes og nusles, fordi de havde svært ved at gro. Mere end 50 år efter grusgraven blev lukket, har naturen taget den tilbage og den er nu sprunget i skov på smukkeste vis, så spejderne har de dejligste vilkår. De havde venligst stillet deres hytte til rådighed for foreningen til dette arrangement.

Vore fire guider.

Fire medlemmer med rødder i Kr. Eskilstrup havde meldt sig som guider på byvandringen. Ove, Fanny, Lissie og Jonna viste rundt og fortalte om deres gamle landsby, dens historie og dens beboere. Imens var der dækket op ved spejderhytten og der fortsatte det hyggelige samvær med snak, spisning og lidt køligt at drikke. Det var den smukkeste sommeraften man kunne ønske sig til dette arrangement. Og det var en fryd for bestyrelsen igen at kunne hilse på medlemmerne.


Referent


Marina Wijngaard