Det skete i 2022

Hilsen til Flemming ...

Torsdag den 13. oktober indledte Lokalhistorisk Forening for Tølløse Egnen sæsonen med et foredrag ved Jan Christensen om 'Gyldenløveshøj – et midtpunkt for de sjællandske våbennedkastninger’.


Ialt 42 medlemmer og interesserede var mødt op for at høre foredraget.


I begyndelsen gik krigen forholdsvis let hen over Midtsjælland. Våbennedkastninger forudsatte en velorganiseret modstandsbevægelse, og de første krigsår fokuserede englænderne på Jylland. Man manglede simpelthen fly til opgaven. Først da der blev stillet flere fly til rådighed, kom også våbennedkastningerne på Fyn og Sjælland for alvor i gang.

Jan Christensen fortæller om våbennedkastninger

Øjenvidner har beskrevet to tyske lytteposter. En post var placeret på bakken ved Maglebjerggård i Jonstrup, og en ved Stestrup. En post var gerne bemandet med 10-12 mand. Om natten skiftedes de til at holde vagt to timer ad gangen. Spor af sovesteder ved halmstakke og i kostaldene viste, at de nok ikke har gået vagt hele natten.


Det var en farlig opgave for de allierede besætninger. Omkring 1700 allierede flyvere blev dræbt i dansk luftrum eller omkom ved nedstyrtning i havet.  Det krævede særligt erfarne piloter, som kunne holde sig under tyskernes radar, og kunne reagere hurtigt, når flyet pludselig steg kraftigt af egen drift efter våbennedkastningen.


I december 1943 måtte en engelsk flyver nødlande i nærheden af Bonderup Gods. Om bord var bl.a. modstandsmanden Flemming B. Muus, som skulle opbygge en ny modstandsstruktur. Han slap væk mod Vanløse Huse, købte en cykel og kom i god behold til København. Flyets tre officerer blev skjult i Marup og undslap til Sverige, men de fem underofficerer blev angivet til politiet og kom i krigsfangenskab. Der stod dødsstraf på at huse allierede flyvere!


Ved Gl. Skovvej 110 er der rejst en mindesten for et bombefly, der blev skudt ned i februar 1945. To besætningsmedlemmer omkom, de øvrige blev såret og taget til fange. Forløbet er udførligt beskrevet af Dan Ch. Christensen i bogen Styrtet ned.(Frihedsmuseets Venners Forlag).

Efter den beskedne begyndelse med våbennedkastninger med et par Dakotamaskiner, og en pause i 1944, da englænderne koncentrerede sig om nedkastningerne til den franske modstandsbevægelse, tog de for alvor fat. Der var mange folk involveret i modtagelsen, som krævede en forberedelse af modtagehold, radiotelegrafist, transporthold og depothold. Bl.a. Sønderstrup Sæbefabrik fungerede som depothold, indtil den blev sprængt. Et vigtigt nedkastningssted var Gyldenløveshøj.

Byvandring i Soderup

Torsdag d. 2. juni havde vi byvandring i Soderup, hvor 35 mennesker var mødt op på den kølige sommeraften. Bylauget i Soderup udgav for en række år siden et hæfte med den lidt vemodige titel ’Soderup er ikke, hvad Soderup har været.’ Det er rigtigt, at meget har ændret sig siden Soderup talte 2 købmænd, 1 smed, 1 maler, 1 karetmager, 1 snedker, 1 bødker, 1 slagtehus og en æggesamler. Flere af de ældste huse er revet ned og udskiftet med mere tidssvarende, men Soderup lever. Bylauget tæller 70 medlemmer, og de har samlet sig om at skabe det nye Kildebo, byens samlingssted. Oprindeligt blev der på gadejord (landsbyens fælles jord) bygget et lille bindingsværkshus til en hjemvendt soldat af Aastrup Gods. Det var efterhånden så dårligt, at det ikke kunne reddes. Nu er det et fint sted i den gamle stil, men åbent, så man kan nyde konstruktionen. På den fælles gadejord er der plantet frugttræer, kilden og gadekæret holdes ryddet og den åbne græsplæne indbyder til aktiviteter.

Fire lokale guider - Hanne Jensen, Gurli Jensen, Jytte Vesti Olsen og Leif Kildeby Nielsen - tog os med byen rundt og fortalte om huse, gårde og de mennesker, der gennem tiden har boet der og været med til at sætte deres præg på byen. Det blev en

Kildebo i Soderup (foto MAW)

spændende byvandring med mange gode historier – en aften, hvor flere af os erfarede, at der er mange flere huse i byen, end vi umiddelbart troede! Vi fik set Hospitalet  - også indvendigt, for der er store planer om at indrette det til Refugium. Vejen til Kilden var oplevelse for alle, der ellers bare kører igennem, forbi kirken og ned ad Dumpedal. Efter rundturen sluttede vi i Kildebo, hvor der blev trakteret med sandwich og lidt at drikke. Guiderne serverede kaffe og ”Soderup-kage” – en helt særlig en af slagsen, der har været bagt gennem et par generationer i byen.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 12. maj 2022 kl. 19.00

Antal deltagere: 28


1) Valg af stemmetællere : Hanne Engberg og Bent Petersen

Dirigent. Klaus Engberg


2) Endelig godkendelse af de nye vedtægter jf. § 7 som vedtaget på de den ordinære generalforsamling den. 17. marts 2022


De nye vedtægter blev godkendt.


3) Eventuelt : intet. 


Underskrift

Referent: Kirsten Holm Iversen       Dirigent: Klaus Engberg

Efter Generalforsamlingen var der foredrag om Lammefjorden fra istid til nutid ved Arne Fjordgaard Andersen.

Foredrag om Lammefjorden

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde


Torsdag den 28. april kl.15.00 til 17.00


Arkivet


Afbud: Anne Warberg, Kirsten Holm Iversen og Carsten Kristoffersen.


1) Dagsordenen. Godkendt som den fremgår af referatet.


2) Godkendelse af referatet fra mødet den 3. marts 2022. Godkendt med rettelse i pkt. 11 ansøgningsfristen for midler til pumpehuset.


3) Meddelelser fra formanden

a) Henvendelse fra Hanne Palle, Bukkerup Bylaug.

Hanne Palle havde bedt om kontakt til en foredragsholder i forbindelse med et besøg på Sønderstrup Sæbefabriks gamle bygninger. Bygningerne er ved at blive sat i stand af den nye ejer, Lasse Palle.

I det omfang hvor vi kunne finde frem til en ildsjæl, har vi videresendt oplysninger.

b) Tølløse Folkeuniversitet

Eskild Lund og formanden deltog i et forberedende møde på Brorfelde Observatoriet, hvor man drøftede mulighederne for en temadag i september. Året 2022 er Naturvidenskabernes År, og der er udpeget 10 steder i Danmark, hvor der kan afvikles en sådan temadag. Det sker i Folkeuniversitetets regi. Der er en bevilling på 15.000 kr. Der er en del usikkerhed om gennemførligheden. Meget afhænger af Observatoriet, som bestemt ikke har midler til overs. Vi afventer videre oplysninger, men er i stærk tvivl om vi som Lokalhistorisk Forening skal engagere os.

c) Årsmødet DLF. Formanden og Erik Olsen deltog. Temaet var Den danske arbejderbevægelse. Det var et udmærket arrangement med gode foredragsholdere. Navnlig et foredrag om Arbejdermuseet og dets virke vakte lysten til at tage en tur til København.

d) Aflevering af bladets forårsnummer er afsluttet.

e) Generalforsamling/dirigent? Hanne undersøger om Claus kan påtage sig rollen.


4) Meddelelser fra næstformanden

Inge-Lis har modtaget en henvendelse fra Sarah & Martin om Elværkets fremtidige anvendelse. De ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe om formidling hhv. publikumskontakt. Inge-Lis deltager i det første møde.


5) Meddelelser fra kassereren og webmaster

a) Restancer og status:

Et par medlemmer har meldt sig ud, nogle nye meldt sig ind, så pr. dags dato

er vi nu 'nede' på 239 medlemmer.

Fordeling blandt medlemmer er, 65 par, 107 enlige og 2 passive. 61 par

har betalt, 90 enlige har betalt og 2 passive har betalt.

4 par og 17 enlige er således i restance, et samlet beløb på 3550,- kr

Konto kr. 68.000

b) E-mail adresser: Listen vokser stille og roligt.

c) Besøget i De Tre Rådhuse den 21.april havde været en stor succes.


6) Tilrettelæggelse af byvandringen i Soderup den 2. juni.

Et par åbne spørgsmål, herunder vedr. kaffebrygning bliver undersøgt.

Der vil være tre/fire rundvisere, Hanne Jensen, Leif Kildeby, Gurli Jensen og Jytte Olsen. Rundvisningen afsluttes ved Kildebo, hvor der vil blive serveret Soderupkage til kaffen og en sandwich. Desuden vil der være øl og vand. Tilmeldingsfrist den 26. maj.

 Formanden ville se på de nye vej- og gadenavne i Soderup.

(Der er tre vejafsnit, der har fået nye navne: Gl. Hjertebjergvej og Gl. Tadrevej og Tøltevej)

 Det blev besluttet at anskaffe et lille vandrende højtaleranlæg, som også kan anvendes til sommerens kirkegårdsvandringer og senere udflugter.

Kjeld rådfører sig med Carsten,


7) Pumpehusets bevarelse: Eskild redegjorde for projektets status. Jf. Bilag 1.


8) Programmet til forår 2023.

Ingen konkrete forslag til foredrag.

Miniudflugt i maj: Aastrup.

For september 2023 vil formanden undersøge Selsø og Egholm og et frokoststed (Gershøj Kro?).


9) Udgivelse af et særskrift om: Betlerkvinden i Nyrup udsat til et senere møde.


10)  Tid og sted for næste møde: torsdag den 9. juni, kl. 15.00 i Arkivet.
Referent: Marina Wijngaard.

 

Bilag 1


Pumpehuset i Tempelkrogen


Projektet

 

Ejerforhold


Pumpehuset ejes af Digelaget Tempelkrogen. Digelaget Tempelkrogen ”udgøres” af Vejdirektoratet, Holbæk og Lejre kommuner. Partsfordelingen er 90, 6 og 4 %. Huset vedbliver at tilhøre digelaget, men digelaget har givet accept af ændret anvendelse af huset (ingen tidsbegrænsning).

 

Ansøgninger


Der er søgt om dispensation for strandbeskyttelseslinjen ved Kystdirektoratet.

Der er søgt om landzonetilladelse ved Holbæk Kommune. Bygningens formål skal ændres fra pumpehus til offentlig formidlingslokalitet.

Begge ansøgninger er sendt de første dage i marts 2022.

 

Fysiske ændringer


Der skal udføres en trappe ned til huset, laves en repos ved huset og støbes et nyt gulv i etageadskillelsen mellem øvre og nedre etage. Et pumpebassin skal overdækkes med et jerngitter. Måske skal der opsættes et lille solcellepanel til strømforsyning af huset. Der etableres et klapbord i huset. Hvis der er penge til det også et panserglasareal i gulvet, så man kan se ned i husets underetage. 

Ændringerne kan først ske, når der foreligger de nødvendige tilladelser.

Huset skal indvendigt rengøres og kalkes. Dør og vinduesramme males.

Samlet pris anslået: 80.000 kr.

 

Informationsmateriale


Der skal være informationsmateriale om:

 • Geologi
 • Inddæmningen og landbrugsdriften
 • Vådgøringen af området
 • Naturen i området, herunder fuglelivet

Materialet skal være skrevet lettilgængeligt og med billeder og illustrationer. Det tænkes trykt som trefløjede foldere (en for hvert tema) og materialet skal være tilgængeligt digitalt via QR-koder.

Teksten skal være afstemt med foreliggende materiale om Istidsruten og Fjordstien. Begge kommuner skal acceptere teksten.

 

Driften


Der skal udarbejdes kalender for rengøring og tilsyn med huset. Det forventes, at folk fra lokalområdet Tølløse/Vipperød vil være aktive i arbejdet. Mængden af tilsyn m.m. skal justeres efter det behov, der viser sig nødvendigt.

 

Øvrigt


Der skal naturligvis indkøbes diverse rengøringsartikler og artikler til malingkalkning. Dannebrogsflag, videoovervågningsudstyr m.m. kan komme på tale.Eskild Lund

 

Generalforsamling 17. marts 2022

Generalforsamling


Torsdag den 17. marts 2022


kl. 19.30 i Aktivitetshuset


Dagsorden 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Forslag til nye vedtægter
 7. Indkomne forslag fra medlemmerne
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår


Inge-Lis Madsen (genopstiller)

Kjeld Sørensen (genopstiller)

Kirsten Holm Iversen (genopstiller)

Carsten Kristoffersen (genopstiller)

 1. Valg af 1 suppleant for 2 år.

På valg er: Anne Warberg (genopstiller)

 1. Valg af 1 revisor for 2 år

På valg er: Poul Andersen (genopstiller)

 1. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

På valg er: Svend Aage Jørgensen (genopstiller)

 1. Eventuelt


REFERAT

 1. Stemmetællere: Mogens Helt og Mogens Jørgensen
 2. Dirigent: Klaus Engberg
 3. Formandens beretning blev godkendt.
 4. Regnskab og balancen blev gennemgået af Kjeld Sørensen. Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.
 5. Kontingent uændret. 250 kr. for ægtepar og 150 kr. for enkeltmedlemmer
 6. De nye vedtægter blev gennemgået af Kjeld Sørensen og vedtaget. Vedtægterne skal godkendes igen på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 12/5 2022 
 7. Ingen indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Genvalgt: Inge-Lis Madsen - Kjeld Sørensen - Kirsten Holm Iversen – Carsten Kristoffersen

 1. Valg af suppleant: Anne Warberg for 2 år og Malene Jensen for 1 år
 2. Valg af 1 revisor for 2 år: Poul Andersen genvalgt.
 3. Valg af revisorsuppleant for 1 år. Svend Aage Jørgensen genvalgt.
 4. Eventuelt Marina gennemgik programmet for den kommende sæson

GF afsluttet kl. 20:30

Underskrift                                                                   Underskrift 

Kirsten Holm Iversen                                                     Klaus Engberg

(referent)                                                                         (dirigent)

 

REFERAT

 1. Stemmetællere: Mogens Helt og Mogens Jørgensen
 2. Dirigent: Klaus Engberg
 3. Formandens beretning blev godkendt.
 4. Regnskab og balancen blev gennemgået af Kjeld Sørensen. Der var ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.
 5. Kontingent uændret. 250 kr. for ægtepar og 150 kr. for enkeltmedlemmer
 6. De nye vedtægter blev gennemgået af Kjeld Sørensen og vedtaget. Vedtægterne skal godkendes igen på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 12/5 2022
 7. Ingen indkomne forslag.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Genvalgt: Inge-Lis Madsen - Kjeld Sørensen - Kirsten Holm Iversen – Carsten Kristoffersen

 1. Valg af suppleant: Anne Warberg for 2 år og Malene Jensen for 1 år
 2. Valg af 1 revisor for 2 år: Poul Andersen genvalgt.
 3. Valg af revisorsuppleant for 1 år. Svend Aage Jørgensen genvalgt.
 4. Eventuelt Marina gennemgik programmet for den kommende sæson


GF afsluttet kl. 20:30


Underskrift                                                                 Underskrift

Kirsten Holm Iversen                                                Klaus Engberg


(referent)                                                                    (dirigent)

________________________________________________________________________________


Referat konstituerende bestyrelsesmøde 17. marts 2022 kl. 22:00

Formand - Marina Wijngaard

Næstformand – Inge-Lis Madsen

Kasserer – Kjeld Sørensen

Webmaster – Carsten Kristoffersen

Sekretær – Kirsten Holm Iversen

Medlem – Eskild Lund

Medlem – Hanne Glæemose Engberg

Suppleanter Anne Warberg og Marlene Jensen

Referent: Kirsten Holm IversenÅrsberetning 2021/ ved formand Marina WijngaardPå bestyrelsens vegne berettes som følger:

Året 2021 har igen stået i aflysningernes tegn og foreningens arbejde har været præget af covid19 og alle de deraf følgende restriktioner og forstyrrelser.

Foreningen nåede at afholde to møder i hhv. januar og februar, men derefter blev samtlige arrangementer inklusive generalforsamlingen aflyst. Den 15. juni lykkedes det så at afvikle GF og efterfølgende konstituerede den nye bestyrelse sig som følger:

 

Forslag til skulptur af urokse /Elmely Kro

Formand – Marina Wijngaard

Næstformand – Inge-Lis Madsen

Kasserer – Kjeld Sørensen

Vicekasserer/webmaster – Carsten Kristoffersen

Sekretær – Kirsten Holm Iversen

Medlem – Eskild Lund

Suppleanter – Anne Warberg og Hanne Glæemose Engberg

Der er en ledig post og bestyrelsen blev bemyndiget til selvsupplering.

Det har imidlertid indtil dato ikke været muligt.

Der blev i løbet af året afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor vi forsøgte at tilrettelægge foreningens arbejde på bedste vis. Det har ikke altid været lige let at holde gejsten oppe.

I juni kunne vi afvikle byvandringen i Kr. Eskilstrup, som blev en stor succes. Vi havde lånt spejdernes hytte i grusgraven og vejret var med os. Det var helt klart, at vi alle sammen trængte til nogen selskabelighed.

Derefter gik vi i gang med vores efterårsprogram. Efterårsudflugten gik til Ledreborg. Der havde vi dog forregnet os – tilslutningen var ikke særlig stor, og der var underskud. Men det var meget hyggeligt – vi fik en fremragende rundvisning, spiste frokost i Fasaneriet, og på vejen hjem lagde vi til i Gl. Lejre, hvor vores chauffør gav kaffe og en lille én ved museet. Nogle gik en tur til skibsætssætningerne, og andre besøgte museet.


Men på grund af denne erfaring har bestyrelsen besluttet at indføre et mindste antal deltagere i den årlige udflugt fremover, Hvis der ikke kan samles 30 deltagere, bliver udflugten aflyst. Og det gælder allerede for september i år.


Oktobermødet med foredrag om Indvandring i Danmark fik bedre tilslutning, og til november håbede vi så på at se endnu flere og ikke bare fra Tølløse, men også fra St. Merløse og St. Taastrup. Lene Floris gav en fin beretning om livet på St. Taastrups præstegård. Og bordene var stillet op, så der var en vis afstand. Men vore medlemmer var åbenbart stadigvæk forsigtige. Resultatet blev, at der var indkøbt alt for meget og frossent wienerbrød er ikke sagen. Så det måtte kasseres.


Til decembermødet og på selve dagen måtte Lene Hjere Østergaard melde afbud - af forsigtigheds grunde. Hun frygtede, at hun

var smittet. Det viste sig dog at være en forkølelse. Med så kort varsel kunne vi jo ikke bare aflyse, simpelthen fordi vi ikke har alle e-mail adresser. Næstformanden trådte til med billeder og foredrag om Kaffe Karen og alle de andre, som ellers var planlagt til februar.


 Det kan ikke benægtes, at den sociale kontakt er et væsentligt aspekt af vores foreningsmøder. Man skal ikke undervurdere værdien af en hyggelig snak i kaffepausen.    Både glögg og æbleskiver slog fint til. Og vi fik en hyggelig juleafslutning. Og Lene Hjere Østergaard har givet tilsagn om at holde sit foredrag i november i år.


Arkivernes Dag lørdag den 13. november forløb godt. Der var stor interesse for historien om Kirker og præstegårde i den tidligere Tølløse kommune.


Også Arkivet har været ramt af lukning. Tirsdag eftermiddage med en snak med Inge-Lis og mulighed for aflevering af billeder og andet materiale gik derfor også lidt i stå.


Men selv om vi ikke kunne mødes, fortsatte bestyrelsen ufortrødent. Nu kunne vi fordybe os mere i bestemte emner – herunder en registrering af folk og fæ i Nr. Eskilstrup, fotoregistrering af den fredede voldgrav i Kvarmløse, og projektet for bevarelse af pumpehuset på Asserholmdæmningen. Desuden blev der taget en serie billeder af den fredede præstegård i St. Taastrup. Til sidst må jeg nævne et forslag fra Nr. Jernløse Lok. Hist. om uroksen, som for mange år siden fundet blev fundet ved Elmely Kro. Forslaget går ud på at få lavet en jernskulptur, som skal opsættes på fundstedet. Selve kontakten med arealets ejer og kommunen har Nr. Jernløse foreløbigt taget sig af.      


I begyndelsen af oktober deltog formanden + et medlem i GF og Årsmødet for Dansk Lokalhistorisk Forening. Temaet var Rytterskolerne og mere generelt skolernes udvikling fra Reformationen og frem. Nu har vi ingen rytterskoler i vores område, men i lighed med kongen og sågar før kongen har godsejere stiftet skoler for godsets børn. Og dette emne blev også berørt. Møderne tilrettelægges meget professionelt med dygtige foredragsholdere med indgående kendskab til temaet.


Deltagelse i Årsmøderne er ikke forbeholdt bestyrelsesmedlemmer. Der er plads til fire stemmeberettigede deltagere til Generalforsamlingen. I år er det igen formanden og et medlem, som vil deltage i årsmødet i Skælskør. Temaet i år er den tidlige danske arbejderbevægelse i anledning af 150-året for Slaget på Fælleden.      


I december deltog medlemmer af bestyrelsen i planlæggelse af lysfestivalen, som blev afviklet i februar 2022.


Inge-Lis bidrog på foreningens vegne med det afsluttende foredrag om markante bygninger i stationsbyen.


I november – december gennemgik bestyrelsen foreningens vedtægt. I tidens løb var vi stødt på små problemer, da der var et par forældede formuleringer.  I stedet for at stille ændringsforslag, besluttede vi at nyskrive den. Herom mere under pkt. 6. 


Alt i alt har vi flere gange måttet aflyse og/eller flytte møder og foredrag. Det har været epidemiens onde konsekvens. Den er vi ikke ene om, men den har ikke desto mindre gjort bestyrelsens liv lidt vanskeligt.


Medlemmerne har gennemgående været trofaste og det har glædet os.  Og så har vi fået nye medlemmer og dem hilser jeg herved hjertelig velkommen.


Bestyrelsesmøde torsdag den 3. marts 2022

Bestyrelsesmøde


Torsdag den 3. marts kl.15.00


ArkivetDeltagere: Marina Wijngaard – Inge-Lis Madsen - Kjeld Sørensen– Kirsten Holm Iversen - Eskild Lund - Hanne Glæemose Engberg - Anne Warberg


Fraværende/afbud:  Carsten Kristoffersen1. Dagsorden godkendt som den fremgår af referatet.


2. Referatet fra mødet den 6. januar 2022 godkendt.


3. Meddelelser fra formanden: Marina orienterede om turen til Helsingør med bestilling af guide, mad, bus etc. Priser Frokost kr. 235 incl. 1 stk. drikkevare, 2 guider, kr. 1.800 plus entre. Guide byvandring 1200 kr.

Sidste frist for tilmelding blev 1. august 2022 pris kr. 600.
Orientering om Voldgraven: Foreningen vil ikke gå nærmere i ind sagen. Marina har skrevet en artikel om Voldgrave til næste blad.


4. Meddelelser fra næstformanden: Inge-Lis orienterede om evalueringsmødet vedr. Lysfesten i Tølløse.


5. Meddelelser fra kassereren: Kjeld informerede om medlemmer, der ikke har mailadresser. Der er nok en del af vores ældre medlemmer, der ikke har mailadresse.

Medlemmer, der ikke har betalt kontingent for 2021 slettes.
Kjeld har udarbejdet et indlæg til folderen til hvervning af nye medlemmer.
Kirkegårdsvandringer i Tølløse og Soderup er der styr på – datoerne er 4. og 11. juli 2022, i Gl. Tølløse, samt den 18. juli i Soderup. Turene gennemføres i samarbejde med Stigruppen under Fællesskab Tølløse.


6. Generalforsamling: Køreplan blev gennemgået, starter klokken 19:30- Marina indkøber vin til gaver til præmier.

Claus Engberg har sagt ja til dirigentposten.

Enighed om traktement med ”kun” kaffe og kage, Marina indkøber.

Såfremt de nye vedtægter godkendes på generalforsamlingen, afholder vi en ekstra ordinær generalforsamling i forbindelse med næste møde 12. maj 2022 for endelig godkendelse af de nye vedtægter.


7. Besøg 21. april 2022 De Tre Rådhuse: Kjeld er tovholder. Tilmeldingsfrist 10. april 2022. Der købes to flasker vin til Carsten Fink.


8. Byvandringen i Soderup den 2. juni 2022: Kjeld er tovholder. Indkøber sandwich i Brugsen. Inge-Lis mangler info fra Soderup om turen til det kommende blad og vil rykke herfor.


Pris for byvandringen inkl. sandwich blev fastsat til kr. 60.


9. Bladet: Frist for indlæg er 17/3 2022. Bladet skal være færdigt 20. april 2022 for omdeling og forsendelse.

Udgivelse af et særskrift om Betlerkvinden i Nyrup tages op på et senere bestyrelsesmøde. Særskriftet kan evt. sendes til medlemmerne til jul 2022.
Marina havde modtaget hele manuskriptet inkl. fotos fra Steen Larsen.


10. Programmet til efteråret 2022 er på plads og program for 2023 bliver fastlagt senere.
Hver især skal gøre overvejelse om foredragsholdere etc.


11.Pumpehuset – Eskild gennemgik status – der er ansøgt om midler hertil to steder. Ansøgningsfristen er 1. marts 2022.


12. Eventuelt: Kjeld orienterede om Kunstregister Holbæk. Kommunesammenlægningen har gjort visse malerier/billeder hjemløse. Omgang med disse malerier har været ekstremt lemfældigt. De er kommunalt ejede, men befinder sig ikke altid et indlysende sted. Kjeld fortsætter sit detektivarbejde. Et større værk befinder sig nu i Tysinge Have. Det er nødvendigt at gøre opmærksom på, at der er tale om et lån.


13.Tid og sted for næste møde:

Konstituerende møde efter GF.

Næste bestyrelsesmøde: den 28. april kl. 15 på ArkivetReferent Kirsten Holm Iversen

Utidig nysgerrighed

Torsdag den 17. februar

Foredrag om betlerkvinden
Ca. 40 medlemmer og interesserede havde ladet sig friste af foredragets titel.

Sten Skovgaard Larsen fortalte, hvem hun var, omdet ret usle liv hun havde levet og om retssagen efter hendes død. Der er gået godt 280 år, men Berte Michelsdatter fik et navn og et eftermæle.

I Tølløse Birks arkiv, nu Rigsarkivet, ligger akterne fra en straffesag i 1758[i]. Straffesagen blev indledt, da der var kommet oplysninger om, at en gammel betlerkvinde var blevet beskyldt for tyveri fra en husmand i Nyrup, Ugerløse sogn. En gruppe af Nyrupsmænd havde slået hende og skubbet hende i Nyrup gadekær. Derefter blev hun jaget ud af byen til Ugerløse. Hun søgte husly hos en gårdmand i Ugerløse, hvor hun døde nogle dage senere.

Aage Frederiksens maleri af Nyrup

Der blev indledt en undersøgelse af sagen, og efter afhøring af 120 vidner, blev der rejst tiltale mod 7 personer. 4 mænd og 2 drenge blev dømt og én kvinde frifundet. Den dømte, der fik den hårdeste straf, fik 3 måneders arrest i tugthuset. Han blev dømt for vold efter Danske lov. Men det kunne kun bevises, at det var ham der havde slået Berte. Dommeren syntes tilsyneladende, at de tre andre mænd også skulle straffes. Han kaldte Gabriel Christensen og Niels Pedersens overtrædelse for utidig nysgerrighed og de fik hver 14 dage på vand og brød. De havde været aktive i at afklæde den gamle kone til skindet. Den tredje var kun nysgerrig, men han fik også 14 dage på vand og brød. Bestemmelsen utidig nysgerrighed findes ikke i loven, men det var uden betydning for dommeren og det siges, at birkedommere havde ret frie hænder på den tid.Og mændenes adfærd havde været krænkende. På den anden side kan man sige, at dommeren måske var forud for sin tid, for i dag ville lignende handlinger føre til overvejelser om strafbar medvirken. De  to drenge skulle have en gang pisk på ryggen, og denne straf skulle eksekveres af deres husbonde, hvoraf den ene selv var dømt i sagen!

Sagen er opsigtsvækkende, fordi den blev så omfattende. Den kørte i flere uger, og aldrig blev så mange forhørt. Og aldrig har så mange været både døve og blinde, selv om de har stået og gloet på hvad der foregik og har snakket om det på Ugerløse Kro. De fleste kunne ikke huske nogetsomhelst, og hvis de kunne huske noget, kunne de ikke huske, hvem der havde sagt hvad. Men det stod helt klart, at den stakkels døde kone havde været en kilde til god underholding i Ugerløse den gang. Mens hun lå og blev dårligere og dårligere var der et rend af folk for at se hende. Og da hun var død og lagt på strå i laden indtil begravelsen, var der stadigvæk samme rend, nu for at se liget. Folk i Ugerløse i 1758 var i grunden ikke forskellige fra dem, der tager billeder af ulykker på motorvejen m.m. Sidstnævnte burde måske også kunne dømmes for 'utidig nysgerrighed', men den § findes stadigvæk ikke.

Berte Michelsdatter fik en kristen begravelse på Ugerløse kirkegård, for det kunne dokumenteres, at hun var gået til alters i Slagelse. Se, den slags blev registreret af pastoratet. Sig ikke, at statskirken ikke havde styr på tingene.

____________________________________


[i]

Tølløse Birk: Domsakt angående afdøde Berte Michelsdatter (1759-1759) B.1-14. 1759. På Arkivalier Online, kan sagen ses i justitsprotokollerne fra Tølløse Birk.